Schloss Biebrich/Ostflügel, Wiesbaden

Symbolbild Ansprechpartner
Björn Schmidt M.A.

Depotassistent

Telefon: (0611) 79498290
Email: Bjoern.Schmidt@lfd-hessen.de

Symbolbild weiblich
Juliane Schmidt

Restaurierung

Telefon: (0611) 6906 – 134
Email: Juliane.Schmidt@lfd-hessen.de

Symbolbild Ansprechpartner
Dr. Tim Schönwetter

Inventarisation Kulturlandschaft Montanwesen

Telefon: (0611) 6906 – 150
Email: Tim.Schoenwetter@lfd-hessen.de

Dr. Bernd Steinbring
Dr. Bernd Steinbring

Leitung Inventarisation und Prospektion

Telefon: (0611) 6906 – 225
Email: Bernd.Steinbring@lfd-hessen.de

Dr. Sandra Sosnowski, Bezirksarchäologin, hessenARCHÄOLOGIE
Dr. Sandra Sosnowski

Bezirksarchäologie

Telefon: (0611) 6906 – 141
Email: Sandra.Sosnowski@lfd-hessen.de

Hans Szédeli, Archäologische Landesaufnahme, hessenARCHÄOLOGIE
Hans Szédeli M. A.

Archäologische Landesaufnahme

Telefon: (0611) 6906 / 114
Email: Hans.Szedeli@lfd-hessen.de

Symbolbild weiblich
Milena Temelkova-Grigorova

Restaurierung

Telefon: (0611) 6906 - 135
Email: Milena.Temelkova-Grigorova@lfd-hessen.de

Stefan Thörle, Redaktion, hessenARCHÄOLOGIE
Dr. Stefan Thörle

Leitung Redaktion, Lektorat

Telefon: (0611) 6906 – 149
Email: Stefan.Thoerle@lfd-hessen.de

Symbolbild Ansprechpartner
Daniel Usher

Restaurierung

Telefon: (0611) 6906 – 134
Email: Daniel.Usher@lfd-hessen.de

Symbolbild Ansprechpartner
Dominique Wiebe M.A.

Inventarisation

Telefon: (0611) 6906 – 143
Email: Dominique.Wiebe@lfd-hessen.de

Angelika Ulbrich
Angelika Wilhelm

Restaurierung, komm. Leitung Restaurierungswerkstatt

Telefon: (0611) 6906 – 134 / 152
Email: Angelika.Wilhelm@lfd-hessen.de

Dr. Patrick Zell
Dr. Patrick Zell

Paläontologische Denkmalpflege

Telefon: (0611) 6906 – 115
Email: Patrick.Zell@lfd-hessen.de

Seiten